Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Infra Rood Therapie

Voordeopbouwvan1gramtranspiratievocht,verbruiktonslichaam0,586Kcal.Zokaneenpersoonmet een gemiddelde conditie in een infraroodcabine gemakkelijk een halve liter transpiratievocht af-scheidenendaarbij300Kcal.verbruiken.Ditkomtovereenmeteeninspanningalseenafstandtrim-menvan3,5tot5km.Eenpersoonmeteenaandewarmtegewendeconditiekanhierdooreenvoudigzondernadeligegevolgen600tot800Kcal.verbruiken.Het verloren gegane vocht kan gemakkelijk, door het drinken van water, vruchtensappen e.d. terugge-wonnen worden, zonder daarom de verbruikte calorieën terug aan te vullen.Ter vergelijking enkele verbruiken in Kcal. per uur bij intense sportoefeningen:

• Roeienofmarathonlopen800Kcal.• Squash680Kcal.• Zwemmenofjoggen400Kcal.• Houthakkenoftennis330Kcal.•

Fietsen300Kcal.• Wandelenofgolfspelen200Kcal.Onderzoekheeftaangetoonddatmenzichnietmoetuitputtenomfittewordenofteblijven.Hetex-traverbrandenvan1000Kcal.perweekisvoldoende.Hetmaaktnietuit,zolangdecalorieverbrandingmaargestimuleerdwordt.(Bron:BerkleuWellnessletter,Okt.1990.)Eeninfraroodcabinekaneencentrale functie vervullen, zowel bij figuur bewustzijn als bij trainen van bijvoorbeeld de hartspier.Het ontleden van transpiratievocht door de infraroodcabine geeft de volgende samenstelling:• 80%tot85%water• Vet• Cholesterol• Zuren• Natrium• AmmoniakVerder worden er de volgende zware metalen in het transpiratievocht gevonden*:• Lood,84microgram• Cadmium6,2microgram• Nikkel1,2microgram• Koper0,11microgram•

Natrium0,84gram*Bron:GreenHospital1983.Dr.IshikawauitJapansteltdatonslichaamsvetonder45ºCnietvloeibaarwordt,maardoorinwerkingvan het IR worden deze hoge temperaturen in ons vetweefsel wel bereikt.Dr.HermanAihara,eenautoriteitophetgebiedvanmacrobiotiek,steltinhettijdschrift“MacrobioticsToday”:‘Alsvetdoortranspiratieuitgescheidenwordt,neemthetzwaremetalenmeedienietdoorde nieren en longen afgescheiden worden. Deze uitscheiding van zware metalen gebeurt echter niet door transpireren bij conditietraining en evenmin bij het transpireren in een traditionele sauna. Zware metalen zijn voor ons giftig, en daarom is het belangrijk voor een goede gezondheid dat deze op re-gelmatige tijdstippen uit het lichaam weg gevoerd worden.’Degrootstetoxischeaanwezigheidisinvetencholesterol,zowelinonzevoedingalsinonslichaam.Eeninfraroodcabinekanhiermeehelpenomviahettranspireren,dezetoxischestoffenaftevoeren.

Drinkvoor en na het gebruik mineraalwater

neem vooraf een douche of duik in het zwembad

Bijdeeerstetekenenvaneenverkoudheidofgriepkunneneerderesessiesindeinfraroodcabinehet afweersysteemversterkenentoteenverminderingvandevirusproductiebijdragen.Raadpleeguwarts bij deze of andere ziektes.• Alsunaverloopvantijdaandewarmtegewendraakt,kuntudetijdvaneensessienaar40minutenof meer brengen. Bespreekditeerstmetuwarts.

Het is af te raden de normalelichaamstemperatuurteverhogenbijnierstoringen,chronischeErythenatodesenMultipleSclerose.zwangerschap,hogebloeddruk,infectiesofbijchirurgischeimplantaten,verdienthetaanbevelingvoor het gebruik de toestemming van de behandelende arts tevragen.

.Ineeninfraroodcabinewordtslechts20%vandestralingswarmtevoordeverwarmingvandeluchtgebruikt,deoverige80%wordenrechtstreeksinlichaamswarmteomgezet.Inderdaad,deIR-stralenkunnen tot een diepte van vier mm in het lichaam doordringen.Daardoor kan een infraroodcabine zijn gebruiker dieper en effectiever verwarmen, omdat het grootste deel van de energie hiervoor gebruikt wordt en niet voor het verwarmen van de lucht. Dit wezenlijk onderscheid toont de voordelen van een infraroodcabine aan tegenover een traditionele sauna.De IR-energie van een infraroodcabine kan het transpiratievolume in vergelijking met een gewone sauna meer dan verdubbelen, terwijl ze met beduidend lagere temperaturen werkt, namelijk onge-veer50ºCtegenover90ºtot100ºC.Dezelageretemperatuurismindergevaarlijkalsmenrisicovoorvaatvernauwendefactorenvermijdenwil.Gelijktijdigishetaangenameromtijdenshetcabinegebruikluchtvan40ºtot50ºCinteademendanluchttot100ºC.Daardoorwordtdeinfraroodcabinemeergeapprecieerd omdat de ingeademde lucht aangenamer is en men zelf deze luchttemperatuur kan

Passief trainingseffect van de hartspier: Een infraroodcabine maakt het mogelijk dat rolstoelpatiënten of andere lichamelijk gehandicapten, die geen beweging of conditietraining kunnen uitvoeren, toch aan training van hun hartspier kunnen doen.“Velenonderons,dielopen,doenditomhunhartspiertestimuleren,nietomspierentekweken.Regelmatiggebruikvandeinfraroodcabinesteltaanonssysteemdezelfdeeisenenistengevolgevandezestimulatievandehartspier,netzoeffectiefvoorcalorieverbruikalsvoordefysiekeinspanning”.De infraroodcabine veroorzaakt een diepe indringing van het IR in het lichaam van ongeveer vier tot maximaalvijfmm.Hierdoorontstaateenopwarmingseffectdiepinhetspierweefselenindeinwen-digeorganen.

Hetlichaamreageerthieropmeteendoordehypothalamusveroorzaaktestijgingvanzowel hart- als polsslag. Deze inwerking op het hart zorgt voor een hart training met conditie effect.Medische onderzoeken bevestigen dat het IR-cabine gebruik een harttraining veroorzaakt, omdat het lichaam zijn temperatuur wil verlagen en daardoor zijn hartslag verhoogt.

dat om fit te worden of te blijven het niet nodig is om marathonstelopen,maardathetextraverbrandenvan1000Kcal.perweekvoldoendeis.Erisgeenverschil als de calorie verbranding maar gestimuleerd wordt.EenIR-warmtesysteemkaneencentralefunctievervullenzowelbijfiguurbewustzijnalsbijhartspier-conditie. Dit is zeer belangrijk voor diegene die niet of weinig trainen, maar toch slank en fit willen blijven. Daarbij kunnen zij de voordelen die een regelmatige conditie training oplevert toch meepikken.

“DeverwarmingvanhetlichaamdoorIR-stralenstimuleert en versnelt de metabolische processen en beperkt de toewas aan pathogene bacteriën envirussen.Gezondelichaamsdelenenorganenwordentoteenverhoogdeactiviteitaangezet.Hetzelfgenezingsproces en weerstand van het lichaam wordt verbeterd en neemt toe. De genezing van chronische en acute ziektebeelden zoals verkoudheid, infecties en rheumatische ziektes worden door de zelfgenezende kracht van het lichaam versneld. Het lichaam wordt van binnen en buiten grondig gereinigdenverjongd.

DeIR-warmtecabinebiedteenmaximaaltranspiratie-effect.Velegiftigestoffen die ten gevolge van metabolische verontreiniging in het lichaam opgeslagen werden, worden door transpireren uit het lichaam verwijderd. De IR warmte cabine verhoogt de capaciteit van dit uit-scheiden,ontgiftenenreinigenvandehuiddoordestimulerendewerkingopdezweetklieren”.Een Infraroodcabine is uitermate geschikt om de natuurlijke schoonheid te bewaren:• Eengoedehuiddoorbloedingzorgtvooreengoedeopbouwvannieuwecellenendevlotteafvoervan de afgestorven cellen.• Eenzeergoedhulpmiddeltegenacne,eczemen,psoriasis,brandwondenenanderehuidbeschadi gingen.• Heeltsnellerhuidwondenenzorgtvoorminderlittekenvorming.• Vermijdteenruwehuidenmaaktuwhuidzachtenglad.• Verbetertenversterktdeelasticiteitvandehuidstructuur.• Vermindertcellulitis,omdatditeengelachtigesubstantieisdiebestaatuitwater,vet,enafval-produkten, die zich juist onder de huid bevinden. Door de afvoer van dit vet krijgt men een strakkere huid op deze plaatsen.

.Ommeteenwarmtecabinehetmaximalestretcheffecttekrijgeniseenzittingvan40minutennodig.Onderzoekenhebbenaangetoonddatna40minutenineenInfraroodcabinedeelasticiteitvandespierenmet50%toeneemt.Eenkorteresessievan10a20minutenverhoogtdeelasticiteitmet10%.Goedevoeding,zuiverwaterenzuivereluchtzijnvoordegezondheidvandemensonontbeerlijk.

praktisch geen kankerpatienten bevinden. Hij vond bij zijn onderzoeken inhettranspiratievochtvanmarathonlopers,diedagelijksongeveer30kmtrainden,delencadmium,lood, zink en nikkel. Hij besloot hieruit, dat lopers deze schadelijke kankerverwekkende stoffen door transpiratie afscheiden. Uit andere onderzoeken blijkt, dat marathonlopers meer dan anderen te kampen hebben met hartstoornissen, dit waarschijnlijk door de overmatige belasting van de hartspier.HermanAihara,eenautoriteitophetgebiedvandemacrobiotica,steltinhettijdschrift:‘MacrobioticsToday’:“MenheeftbijdezeIR-warmtecabinenogeenanderbelangrijkpunt.Alsvetdoortranspiratieuitgescheiden wordt, neemt het de zware metalen mee die niet door de nieren en longen afgeschei-den worden. Deze uitscheiding van zware metalen gebeurt echter niet door transpiratie uitgescheiden door een gewone sauna. Deze zware metalen zijn voor ons giftig, en daarom is het belangrijk dat de IR-warmtecabinebijdezeafvoeringhelpt”.

De grootste oorzaak van ziektes dient gezocht te worden in de vreemde stoffendieonsbestaanbeïnvloedenendiewenietgemakkelijkweerkwijtraken”.

EenInfraroodcabinekanhiermeehelpenomviahettranspirerendezetoxischestoffenaftevoeren.Degrootstetoxischeaanwezigheidisinvetencholesterol,enbevindtzichzowelinonzevoedingalsin ons lichaam.

bestrijdingvan kanker er drie succesvolle methoden te gebruiken zijn:• Veranderenvandegenetischestructuur(totophedennietmogelijk).•

Vermijdenofafvoerenvandetoxischestoffeninhetlichaam.•

Versterkingvanhetimmuunsysteem.

Het ontleden van transpiratievocht door de infraroodcabine geeft de volgende samenstelling:• 80%tot85%water• Vet• Cholesterol• Zuren• Natrium• AmmoniakVerder worden er de volgende zware metalen in het transpiratievocht gevonden*:• Lood,84microgram• Cadmium6,2microgram• Nikkel1,2microgram• Koper0,11microgram• Natrium0,84gram*Bron:GreenHospital1983.

Dat Infrarood op een pijnlijk spierstelsel een grote positieve invloed heeft, wordt door iedereen erkend.

berichtdathijmetIR-warmte-systemenbijverschillendeziektes,zoalsSciatica,Menopauzesyndromen,Artritis,schouderstijfheid,slapeloosheid, met succes behandeld heeft.Dokters wenden IR-warmte aan om gespannenheid, zwellingen, stijfheid, weefselziekten, artritis en spierpijnen te behandelen. (ziedeMCGraw.HillEncyclopediederWetenschapentechnologie)Devolgendeuitsprakenwerdengenoteerdinde‘TherapeuticHeatenCold’nr.4.uitgegevendoorEdJustus,F.Lehmann,M.D.WiliamsenWilkins.In het algemeen aanvaardt men dat warmte de volgende therapeutische effecten heeft: Zij verhoogt deuitrekkingsmogelijkheidvanhetweefsel,weefseltot45ºCverwarmdendangestrekt,toondeeenuitzettingvan50%aan,eentoestanddiebehoudenbleef,ookalshetstrekkenbeëindigdwerd.Dezeoefeningisvanbelangbijgeblesseerdeofslechtfunctionerendespieren.Ditexperimenttoontaandat rekken bij een hogere temperatuur onder minder spanning kan gebeuren dan het rekken bij nor-male temperatuur.Bloedcirculatie: Enorm veel klachten hangen samen met een slechte bloedcirculatie. De bloedcircu-latieendedaarmeesamenhangendedoorbloedingmetbehulpvanIRwarmtesystemenkanverbe-terd worden en U zult zich duidelijk beter voelen met een dergelijke behandeling.

Hart en V.Wanneer vet de opname van bloedsuiker door de cellen blokkeert, en daardoor de insulineverdeling onderbroken wordt, kan dit tot suikerziekte leiden. Dit is het geval wanneer de insulineproductie voldoende is, maar de functie van de celreceptoren beperkt is.Uit alles blijkt dat de vetopname verminderd dient te worden, wanneer men degeneratieve ziektebeel-denvermijdenwil.Hetprobleemisechterdatzekerindewestersewereldveelmenseneenextremevetafzettinginhetlichaamhebben.Alsmendezevetkussensnietvermindert,isdekansgroteropdeze ziektes. De vraag is dus, hoe kunnen we deze vetafzettingen in ons lichaam teniet doen? Hier helpt de IR-warmtecabine en daarom raden wij aan de IR-warmtecabine toe te passen.Vermindering van stijfheid van gewrichten:Bijvingerstijfheidbijvoorbeeldtreedbijeentemperatuurvan45ºCeenverminderingvan20%tegenovereennormalelichaamstemperatuur.Opdezewijzereageren ook de andere gewrichten.Vermindering van spierspanning:Spierspanningenwordendoorverwarmingverminderd,niettegen-staande dat de oorzaken van deze spanning in de gewrichten en neurologische fenomenen zitten. Het resultaat wordt door warmte en straling bereikt, omdat de cellen en organen ontspannen.

Vermindering van pijngevoel: Door de vermindering van de spierspanning worden pijnen verminderd. Ischiaspijnen worden door spierspanning veroorzaakt. Deze vicieuze cirkel kan met een dergelijke be-handeling met IR-warmte doorbroken worden. De warmte verlaagt de pijnsteken, zowel bij de zenuw-wortel als in het omliggende weefsel. In verschillende studies die zich met tandheelkunde bezighou-den, wordt dit fenomeen als verdoving benut. Warmte kan tot afname van endorfineproductie leiden enhetnaarMelzakenWallgenoemde‘spinalgate’beïnvloeden.Beidenwerkenpijnstillend.Het stimuleren van de bloedcirculatie: Het opwarmen van bepaalde lichaamsdelen veroorzaakt in de anderelichaamsdelenreflexenenwerktvaatverwijdend.Hetopwarmenvanspieren,veroorzaaktnetals bij beweging, tot een toename van de bloedcirculatie.Het stimuleren van het genezingsproces bij ziekten, ontstekingen en bij het transpireren.Sindskortwordtdezetherapieookbijkankerbestrijdingingezet.Dezemethodebevindtzichnoginhetexperimentelestadium.Bijdejuisteinzet,isheteenveelbelovendetherapieenhulpmiddel.stralenisinmiddelsdenr.1indebehandelingengeworden.Somsterbehandelingvanlichteweefselschade, soms ter stimulatie van de behandeling van chronische ziektes, of om nieuwe ziektes sneller te genezen.InChinawordenIR-cabinesveelvuldigingerenommeerdekliniekengebruiktbijdebehandelingvan

ziekten en pijnbestrijding.WetenschappersberichtenoverChinesestudiesmet90%positievebehandelingendoorIRwarmte-bestraling bij weefselbeschadigingen, kruisband pijnen, schouder gewrichten, heupgewrichten, men-struatiepijnen, infecties, eczemen, postoperatieve infecties, longontsteking, galblaasontsteking, enz.Japanse onderzoekers, zoals Dr. Yamajaki in zijn boek ‘Infrarood Therapie’ spreken over de volgende verassende resultaten:Brandwonden: Vermindert pijnen, verkort de genezingstijd, minder littekens.Hoge bloeddruk:Zichtbaredalingbijbehandelingtemperatuurvan40ºtot50ºC.Lage bloeddruk:Stimuleertomlagebloeddrukteverhogen.Storingen in de hersenen: Toenemende genezing in de hersencellen.Korte tijd geheugen: Verbeterd drastischArtritis: Merkbare verbeteringenMenopauze syndroom: Vermindering van nervositeit, depressiviteit, hoofd en buikpijnen.Gewichtsverlies: Energie verbruik door transpiratie, dan directe vet verbranding.In Japan stelde men vast dat klachten over hals, neus en oren verdwenen na behandeling met IR-warmtecabines bij: Chronisch middenoorontsteking of infectie halsklachten, neusbloeden.GoedeJapanseenChineseresultaten,nabehandelingmetIR-cabineswerdenbereiktbij:• Netelkoorts• Verstopte poriën• Verminderingvanlittekensbijgenezingvanbrandwonden en hun pijnimpulsen. • Pijnverminderingbijschuur- of snijwonden. • Eenvermindering van littekenvorming en een versnelde genezing.• Acne, drie tot vier behandelingen openen de poriën die reeds sinds jaren verstopt waren en verwijderen de aanwezige resten van cosmetica en overvloedige talg.• 

Lichaamsgeur: Door de verbetering van de hoofdfuncties van het lichaam door de IR-warmtebehandeling, wordt sterke lichaamsgeur verminderd. Het bevrijdt het lichaam van geuren, die door de chemische stoffen veroorzaakt worden.•

Eczemen en Psoriasis:BeideziekteverschijnselenreagerenzeergoedopdeIR-warmtebehandeling.•