Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Privacy Statement Apotheek Care

De verantwoordelijke voor deze website is uw Apotheek. Uw Apotheek behandelt de persoonsgegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst en NEN 7510 (een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland). In dit privacy statement informeren wij u over het doel waarvoor uw Apotheek (persoons)gegevens van u verzamelt en gebruikt. Uw Apotheek staat onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie is de overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers.

Verwerking van Persoonsgegevens

Indien u online gebruik maakt van de producten en diensten van uw Apotheek, dan worden uw gegevens vastgelegd. Het kan daarbij ook gaan om bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid, waarmee extra zorgvuldig dient te worden omgegaan. Uw gegevens worden gebruikt door uw Apotheek voor het leveren van producten of het (laten) uitvoeren van de afgesproken dienst(en).

Wanneer u op onze website kiest voor de herhaalservice of het al dan niet ontvangen van aanbevelingen van uw Apotheek, worden de (bijzondere) persoonsgegevens uit het patiëntendossier en de gegevens die u bij registratie en later in uw profiel heeft opgegeven (onder meer testuitslagen) gebruikt om de dienstverlening uit te voeren.

Bij registratie worden uw registratiegegevens zoals naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiele) telefoon, e-mail, geslacht, geboortedatum vastgelegd ten behoeve van uw Apotheek. Al uw bijzondere persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor uw Apotheek en worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent. Uw (bijzondere) persoonsgegevens zijn noodzakelijkerwijs beschikbaar voor de Apotheek bij wie de bestelling wordt geplaatst alsmede uw huisarts. Uw Apotheek kan uw bijzondere persoonsgegevens koppelen en controleren met de beschikbare persoonsgegevens in het patiëntendossier bij uw Apotheek. Indien u niet (langer) instemt met de bewerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat u geen gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

Beveiliging

Uw Apotheek legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, een en ander rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging.

Verzamelde gegevens

Indien u via deze website geneesmiddelen of andere (apothekers)producten wilt bestellen, kan uw Apotheek diverse gegevens registreren. Wij onderscheiden de volgende gegevens:

Registratiegegevens (registratie is uitsluitend mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar; onder de 16 jaar kan alleen door de wettelijk vertegenwoordiger een account worden aangemaakt)

Naam, adres, woonplaats, postcode, e-mail, telefoon, mobiel telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, huisarts, Apotheek.

Gegevens behorende tot het patiëntendossier

Overige persoonsgegevens, inclusief bijzondere persoonsgegevens

Zoals: resultaten uit testen van deze website, werk/functie, huidtype, gezinshuishouden, sport etc.

Doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken

De registratiegegevens en (bijzondere) persoonsgegevens zijn nodig voor het (op niveau blijven) verlenen van de aangeboden diensten en de administratieve afhandeling daarvan, zoals, maar niet beperkt tot:

Aanbevelingen: het met uw toestemming doen van algemene en gepersonaliseerde aanbevelingen met betrekking tot uw gezondheid en welzijn voor de koop van producten en diensten door analyse van het door u bij uw Apotheek geregistreerd profiel, het patiëntendossier en de resultaten van testen die u op de website kunt doen en de overige geregistreerde gegevens.

Patiëntendossier: verbeteren en aanvullen van het patiëntendossier van uw Apotheek.

Belangrijke mededelingen: om u op de hoogte te houden van belangrijke mededelingen (wijzigingen algemene voorwaarden, dit privacy statement en ander beleid) en het doen van aankondigingen met betrekking tot onze software-updates.

Nieuwsbrieven: in het kader van informatieverschaffing en/of direct marketing, en het aankondigen van evenementen.

Interne controle en onderzoek (audits): voor het (laten) uitvoeren van interne privacy/beveiligingsaudits.

Statistiek

Wettelijke plicht: de verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Indien u geen prijs stelt op onze aanbevelingen of nieuwsbrieven kunt u dat aangeven nadat u bent ingelogd. Aangezien de ‘belangrijke mededelingen’ voor ons van groot belang is voor uw interactie met ons, kunt u er niet voor kiezen om deze berichten niet te ontvangen.Uw Apotheek houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving voor Uw Apotheek verplicht stelt. Wij werken voor onze dienstverlening onder andere nauw samen met de volgende zakenpartner: Major Apotheken BV

Kinderen

Ook wij vinden dat online de privacy van kinderen moet worden beschermd. Onder ‘kinderen’ verstaan wij minderjarigen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen of gebruiken niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Wij staan kinderen onder 16 jaar wel toe zich door een wettelijk vertegenwoordiger te laten registreren en door tussenkomst van deze vertegenwoordiger onze online diensten te gebruiken.

Doorverkoop

Uw Apotheek zal uw persoonsgegevens, welke zijn vastgelegd ten behoeve van Uw Apotheek, nimmer verkopen aan derden. Eventuele derden welke door Apotheek worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn gehouden aan geheimhouding en verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Bewaartermijn gegevens

Een deel van de verzamelde gegevens wordt bewaard voor de duur van de overeenkomst (zie de Algemene Voorwaarden). De minimale bewaartermijn voor recepten en andere patiëntgegevens die in het patiëntendossier van uw Apotheek zijn opgeslagen is 15 jaar overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Na beëindiging van de overeenkomst kunnen de verzamelde gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard, in welk geval uw Apotheek ernaar streeft deze te bewaren in een vorm die het niet langer mogelijk maakt u te identificeren.

Wijzigingen in dit privacy statement

Uw Apotheek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Wij adviseren u dit privacy statement geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uiteraard melden wij wijzigingen in dit privacy statement ook in onze nieuwsberichten op de site.

Apotheek Care

Postbus 1050

3640 BB Mijdrecht

[email protected]